Algemene Voorwaarden

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het inschrijven via de website.
Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling is ontvangen.

Annuleren

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk.

Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Overmacht

Indien Pro Skate evenementen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Pro Skaters gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een Pro Skaters evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 25 deelnemers per kamp of 6 deelnemers voor een ander evenement. Pro Skaters dient de deelnemer minimaal twee weken vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Pro Skaters, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Pro Skaters hanteert.
Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Pro Skaters evenement hinder of overlast bezorgt, kan door Pro Skaters van (voortzetting van) het sportevenement worden uitgesloten.

BELANGRIJK:

Bij een sportief evenement past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens een van de Pro Skaters evenementen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het evenement. Wij danken u voor uw begrip.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Pro Skaters evenement en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.
Pro Skaters is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Pro Skaters aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pro Skaters – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Pro Skaters, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Medicijngebruik

Bij een evenement langer dan enige uren en uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van een evenement af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende evenement zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet

Bij een Pro Skate Kamp zijn in onze verblijfsaccommodatie beperkte mogelijkheden te koken. Natuurlijk willen we er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag mee te geven. Pro Skaters kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog vijf weken door Pro Skaters bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Pro Skaters gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s

Tijdens de activiteiten worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Pro Skaters promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken.