Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Aangepast op 1-10-2021

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het inschrijven via de website.
Uw inschrijving is definitief als de betaling is ontvangen.

Annuleren

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk.

Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Corona en annuleren
Mocht het zo zijn dat het kamp geannuleerd moet worden vanwege overheidsbeslissingen dan ontvangt iedereen zijn betaalde kosten terug. In dit geval wordt er contact opgenomen met de deelnemers.
Kun je zelf niet deelnemen aan het kamp doordat je positief getest bent op Corona of in quarantaine moet zul je zelf het kamp moeten annuleren. Dan gelden de bovenstaande voorwaarden voor het annuleren van het kamp. Als je een annuleringsverzekering afsluit houd er dan rekening mee dat annuleren vanwege Corona opgenomen wordt in de polis.

Overmacht

Indien Pro Skaters evenementen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Pro Skaters gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een Pro Skaters evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 25 deelnemers per kamp of 6 deelnemers voor een ander evenement. Pro Skaters dient de deelnemer minimaal twee weken vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen. Uiteraard wordt dan naar de beste mogelijke oplossing gezocht voor de deelnemers.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Pro Skaters, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Pro Skaters hanteert.
Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Pro Skaters evenement hinder of overlast bezorgt, kan door Pro Skaters van (voortzetting van) het sportevenement worden uitgesloten.

BELANGRIJK:

Bij een sportief evenement past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens een van de Pro Skaters evenementen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het evenement. Wij danken u voor uw begrip.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Pro Skaters evenement en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.
Pro Skaters is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Pro Skaters aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pro Skaters – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Pro Skaters, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Medicijngebruik

Bij een evenement langer dan enige uren en uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van een evenement af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende evenement zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet

Bij een Pro Skate Kamp zijn in onze verblijfsaccommodatie beperkte mogelijkheden te koken. Natuurlijk willen we er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag mee te geven. Pro Skaters kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog vijf weken door Pro Skaters bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Pro Skaters gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s

Tijdens de activiteiten worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Pro Skaters promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken.

Privacy voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.